Profile photo for vancongnghiep

vancong nghiep

vancongnghiep

Ha Noi, Viet Nam

Van điện từ cũng giống như các loại van khác có tác dụng chính là điều khiển và ôn định dòng chảy. Van điện từ sẽ có hai van ra vào luân phiên nhau. Tuy nhiên, điều đặc biệt ở đây là nó có thể nhờ dòng điện để kiểm soát được cả chất khí.
Moped photo for vancongnghiep