1978 Yardman Mo-Trek, Sachs Engine

1978 Yardman Mo-Trek, Sachs Engine