1970 Sparta Tour, w/ Woman on beach

1970 Sparta Tour, w/ Woman on beach