1977 Motobecane 50V, Red, with leg shields

1977 Motobecane 50V, Red, with leg shields