Motobecane 50V, Red, with leg shields

Motobecane 50V, Red, with leg shields