1975 Gazelle Apollo, Landas Fish Cart

1975 Gazelle Apollo, Landas Fish Cart
This Fish car I spot in Zeeland. Near the Haringvlietdam.