1975 Batavus HS-50 (Top Tank Orange)

1975 Batavus HS-50 (Top Tank Orange)