Lem Chembol Raid

 Lem Chembol Raid
Submitted by Cody Ace

1978 Lem Chembol - Morini Franco Motori M02 Engine