1978 Motobecane 50V (Black)

1978 Motobecane 50V (Black)