1975 Batavus HS-50, Top Tank Orange

1975 Batavus HS-50, Top Tank Orange